Rocio Rabuñal

Datos de contacto:

Teléfono:
Enderezo electrónico: rocio.rabunal@carral.es

Horario de atención:

De luns a venres de 8.00 a 15.00 horas

Resolución axudas para actuación de correción de impactos paixaxísticos detinadas a personas físicas

INFORMACIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACION PUNTUAL Nº 3 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO E ORDENACIÓN DETALLADA DUN SECTOR DE SOLO URBANIZABLE SITO NO LUGAR DAS TRAVESAS.

Sométese a información pública durante o prazo de dous meses a contar desde a publicación deste anuncio no DOG, de acordo co establecido no artigo 60.6 da Ley 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para que calquera interesado/a poida examinar o expediente e/ou presentar as alegación que estime oportunas.  O expediente completo estará dispoñible no departamento de Urbanismo, en horario de 9 a 11 horas, para a súa consulta, así como nos seguites enlaces.

MODIFICACIÓN PUNTUAL NNSS DILIXENCIADA

RESUMO EXECUTIVO

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 2023/U032/000003