Tag Archive for: acta

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta do Sr. alcalde dos aspirantes con maior puntuación para cubrir o posto dun/a traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral cunha contratación laboral temporal a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular do posto.
Outórgaselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles (14 e 15 de abril de 2020) para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto noveno das bases que rexen esta contratación.

Ver acta