Tag Archive for: albaneis

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde dos aspirantes con maior puntuación para cubrir os postos de catro albaneis e un electricista (oficiais de segunda). Outórgaselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles (22 e 23 de marzo) para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto sétima das bases que rexen esta contratación.

Ver a acta