Tag Archive for: inserción laboral

Os mozos e mozas que teñan entre 16 e 30 anos e cumpren os requisitos que  a continuación detallamos, poden achegarse ao Toñito Espiñeira (981613520) ou mandar un correo electrónico a educacion@carral.es  e axudamos no trámite para formar parte do programa de Garantía Xuvenil.

As vantaxes de formar parte deste programa son:

Poder participar en programas propios de formación, subvencións por formar parte do programa se montan a súa propia empresa, ser contratados con empresas porque estas teñen incentivos por facelo…etc.

Máis información no seguinte enlace:

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/gl/como-me-vai-axudar-a-mina-comunidade-autonoma

Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa:

 • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
 • Ter o empadroamento en calquera localidade do territorio nacional español.
 • Ter máis de 16 anos e menos de 30 no momento de solicitar a inscrición no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • No ter traballado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Non ter recibido accións educativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • No ter recibido accións formativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolven no marco da Garantía Xuvenil.

Infórmate e Inscríbete no 981613520

Los chicos y chicas que tengan entre 16 y 30 años y cumplen los requisitos que  a continuación detallamos, pueden acercarse al Toñito Espiñeira (981613520) o mandar un correo electrónico a educacion@carral.es  y ayudamos en el trámite para formar parte del programa de Garantía Juvenil.

Las ventajas de formar parte de este programa son:

Poder participar en programas propios de formación, subvenciones por formar parte del programa si montan su propia empresa, ser contratados con empresas porque estas tienen incentivos por hacerlo…etc.

Más información en el siguiente enlace:

http://garantiaxuvenil.xunta.es/gaxuve/es/como-va-a-ayudarme-mi-comunidad-autonoma  

Estos son los requisitos que debes cumplir se quieres participar en el programa:

 1. a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
 2. b) Tener el empadronamiento en cualquier localidad del territorio nacional español.
 3. c) Tener más de 16 años y menos de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 4. d) En el haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 5. e) No haber recibido acciones educativas que impliquen más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 6. f) En el haber recibido acciones formativas que impliquen más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
 7. g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se desarrollan en el marco de la Garantía Juvenil.

Infórmate e Inscríbete en el 981613520