Por decreto da alcaldía resolveuse aprobar a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no procedemento de selección dun/ha operario/a de limpeza (axudante non titulado) para o servizo de prevención de incendios e limpeza de montes.

Coa publicación deste anuncio convócase a todos/as os/as interesados/as para a realización das probas do proceso de selección.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Modelo-Decreto-aprol