Tag Archive for: axudasaoestudo

BOP 29 XANEIRO 2020 BOP NUM 19

CONCELLO DE CARRAL EDUCACIÓN

Aprobáronse as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para o estudo aos /ás estudantes matriculados durante o cruso académico 2019/2020 empadroados no municipio de Carral.

Requisitos:

1.–Estando empadroados/as no concello de Carral, as persoas que se atopen nalgunha/s das circunstancias seguintes:
2.–Estudantes de 2.º ciclo de educación infantil que cursen os seus estudos durante o curso 2019/2020 en centros
de carácter oficial, públicos ou concertados.
3.–Estudantes que se atopen nalgunha/s das seguintes circunstancias:
3.a).–Estaren matriculados/as en calquera curso dos estudos de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelatoou similares) durante o curso 2019/2020 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.

3.b).–Estaren matriculados/as na formación profesional básica durante o curso 2019/2020 nun centro de carácter
oficial, público ou concertado.
4.–Estaren matriculados/as durante o curso 2019/2020 en calquera curso das seguintes ensinanzas universitarias
do sistema universitario español realizados en centros españois, públicos ou privados, con validez no territorio nacional:
ensinanzas conducentes a títulos oficiais de Grao ou Mestrado/Máster (non Doutoramento); ensinanzas universitarias conducentes
aos títulos oficiais de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Mestre/a, Enxeñeiro/a Técnico/a
e Arquitecto/a Técnico/a.
III.2.–Non poderá ser beneficiario das axudas ás que se refire esta convocatoria o persoal das Administracións Públicas beneficiario doutra axuda de calquera Administración Pública para o mesmo concepto ou os estudantes que perciban calquera outra axuda de calquera Administración Pública para o mesmo concepto por seren o/s seu/s pai, nai ou titor/a persoal das Administracións Públicas.

 

O PRAZO PARA ENTREGAR AS SOLICITUDES NO REXISTRO DO CONCELLO DE CARRAL AÍNDA NON ESTÁ ABERTO. EN CANTO ESTEA, SERÁ PUBLICADO MEDIANTE REDES SOCIAIS E WEB

 

Para máis información no departamento de Educación na  2ª planta Edificio Social Toñito Espiñeira 981613520-678338872

Bases reguladoras axudas ao estudo 2019/2020

Pódense consultar as puntuacións e contía obtida referida á convocatoria de axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2015/2016: Educación Infantil, Educación Postobrigatoria e FP Básica e Educación Universitaria. A listaxe está colgado no taboleiro de edictos da Casa Consistorial e no taboleiro do Edificio Social Toñito Espiñeira. Para máis información poden chamar a Educación ao 981613520.