Tag Archive for: exposición

A Concellería de Cultura do Concello de Carral leva a cabo unha serie de actividades que servirán para conmemorar as Letras Galegas, dedicadas este ano ao escritor Carlos Casares MouriCartel Letras Galegas 2017 Carralño.

Polas diversas dependencias da Casa da Cultura hai unha exposición dedicada a Casares, na que se explica a súa traxectoria vital e literaria. No exterior do mesmo centro cultural está instalada outra mostra que repasa os vinte anos do Certame de Poesía Concello de Carral. Esta exposición presenta aos autores e autoras que obtiveron este prestixioso galardón, con breves reseñas bibliográficas e poemas de cada un deles.

Unha terceira exposición é a que presenta as creacións do alumnado da Escola Municipal de Teares e Tapices de Carral. Na sala polivalente do edificio Toñito Espiñeira estará esta mostra ata o 28 deste mes.

A Biblioteca municipal súmase á homenaxe ás nosas letras cunha sesión de contos teatralizados. Será o xoves 18 de maio, ás 18:00 h, coa compañía Elefante Elegante, que presentará “O xigante”. Estaba anunciada outra sesión a cargo da compañía Sarabela Teatro para o día 25 de maio, mais por circunstancias imprevistas por parte da compañía, esta actuación queda adiada ao mes de outubro.

O 25 de maio entregaranse os premios dos concursos escolares de poesía e o venres  26 terá lugar o acto central do Certame de Poesía Concello de Carral, entregando o premio a Xosé Luís Mosquera Camba, presentando o libro Devalar sen pel de Modesto Fraga, presentando o documental sobre os 20 anos do premio, e coa música de Gonçalo Guerreiro.

Serán días para festexar o noso idioma e a nosa literatura cun amplo abano de actividades culturais.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral lleva a cabo una serie de actividades que servirán para conmemorar las Letras Gallegas, dedicadas este año al escritor Carlos Casares Mouriño.

Cartel Letras Galegas 2017 CarralPor las diversas dependencias de la Casa de la Cultura hay una exposición dedicada a Casares, en la que se explica su trayectoria vital y literaria. En el exterior del mismo centro cultural está instalada otra muestra que repasa los veinte años del Certamen de Poesía Concello de Carral. Esta exposición presenta a los autores y autoras que obtuvieron este prestigioso galardón, con breves reseñas bibliográficas y poemas de cada uno de ellos.

Una tercera exposición es la que presenta las creaciones del alumnado de la Escuela Municipal de Telares y Tapices de Carral. En la sala polivalente del edificio Toñito Espiñeira estará esta muestra hasta el 28 de este mes.

La Biblioteca municipal se suma al homenaje a nuestras letras con una sesión de cuentos teatralizados. Será el jueves 18 de mayo, a las 18:00 h, con la compañía Elefante Elegante, que presentará O Xigante. Estaba anunciada otra sesión a cargo de la compañía Sarabela Teatro para el día 25 de mayo, pero por circunstancias imprevistas por parte de la compañía, esta actuación queda retrasada al mes de octubre.

El 25 de mayo se entregarán los premios de los concursos escolares de poesía y el viernes  26 tendrá lugar el acto central del Certamen de Poesía Concello de Carral, entregando el premio a Xosé Luís Mosquera Camba, presentando el libro Devalar sn pel de Modesto Fraga, presentando el documental sobre los 20 años del premio, y con la música de Gonçalo Guerreiro.

Serán días para festejar nuestro idioma y nuestra literatura con un amplio abanico de actividades culturales.

Xosé Luis Mosquera Camba 100pppO poeta e profesor de arte, Xosé Luís Mosquera Camba, obtén por segunda vez o premio do Certame de Poesía Concello de Carral, co libro titulado Das árbores tropicais e do amor e que presentou co seudónimo Sula Bassana.

Mosquera Camba xa fora premiado na edición décima do concurso co poemario Nadja c´est moi, publicado, ao igual que os restantes libros premiados, en Edicións Espiral Maior.

O xurado do concurso, que se reuniu onte na Casa da Cultura de Carral, estivo formado por Teresa Seara, Inma Otero, da Asociación da Crítica, e Modesto Fraga, gañador da pasada edición, baixo a presidencia da Concelleira de Cultura, Margarita Ramilo Varela, e asistidos en calidade de secretario, polo técnico municipal de Cultura e coordinador do premio, Carlos Lorenzo Pérez. Ao certame presentáronse un total de 46 poemarios.

O xurado salienta a alta calidade dun bo número dos traballos presentados, sendo moitos deles merecentes de se publicar. Da obra seleccionada salienta que é un poemario de grande orixinalidade que domina a tradición, mesmo a non convencional, e que recorre a unha linguaxe depurada para, a través dela, facer unha viaxe xeográfica e tamén emocional onde teñan cabida outras linguas e presenzas culturais de gran calado.

O premio de Carral está dotado con 2500 euros e a publicación da obra na colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

O acto de entrega do premio terá lugar o 26 de maio, na Casa da Cultura de Carral, dentro da programación de Letras Galegas 2017. O mesmo acto servirá para a presentación do poemario que gañou na pasada edición, Devalar sen pel de Modesto Fraga. Para a publicación do libro o Concello de Carral contou coa colaboración económica da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Secretaría Xeral de Cultura da Xunta de Galicia.

Por mor do vixésimo aniversario deste certame literario, o Concello de Carral ten previsto varias actividades para repasar estas dúas décadas de promoción da poesía galega. O 10 de maio preséntase unha exposición nos exteriores da Casa da Cultura no que se repasan os autores e obras premiadas no certame. A mostra permañecerá ata o 4 de xuño. E por outra banda, no acto do 26 de maio estrearase o documental sobre a traxectoria do concurso carralés.

 

Xosé Luis Mosquera Camba 100pppEl poeta y profesor de arte, Xosé Luís Mosquera Camba, obtiene por segunda vez el premio del Certamen de Poesía Concello de Carral, con el libro titulado Das árbores tropicais e do amor y que presentó con el pseudónimo Sula Bassana.

Mosquera Camba ya había sido premiado en la edición décima del concurso con el poemario Nadja c´est moi, publicado, al igual que los restantes libros premiados, en Edicións Espiral Maior.

El jurado del concurso, que se reunió ayer en la Casa de la Cultura de Carral, estuvo formado por Teresa Seara, Inma Otero, de la Asociación de la Crítica, y Modesto Fraga, ganador de la pasada edición, bajo la presidencia de la Concejala de Cultura, Margarita Ramilo Varela, y asistidos en calidad de secretario, por el técnico municipal de Cultura y coordinador del premio, Carlos Lorenzo Pérez. Al certamen se presentaron un total de 46 poemarios.

El jurado destaca la alta calidad de un buen número de trabajos presentados, siendo muchos de ellos merecientes de publicarse. De la obra seleccionada destaca que es un poemario de gran originalidad que domina la tradición, mismo la no convencional, y que recurre a un lenguaje depurado para, a través del, hacer un viaje geográfico y también emocional donde tengan cabida otras lenguas y presencias culturales de gran calado.

El premio de Carral está dotado con 2500 euros y la publicación de la obra en la colección de poesía de Edicións Espiral Maior.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 26 de mayo, en la Casa de la Cultura de Carral, dentro de la programación de Letras Galegas 2017. El mismo acto servirá para la presentación del poemario que ganó en la pasada edición, Devalar sen piel de Modesto Fraga. Para la publicación del libro el Ayuntamiento de Carral contó con la colaboración económica de la Secretaría Xeral de Política Lingüística y de la Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia.

Por mor del vigésimo aniversario de este certamen literario, el Ayuntamiento de Carral ha previsto varias actividades para repasar estas dos décadas de promoción de la poesía gallega. El 10 de mayo se presenta una exposición en los exteriores de la Casa de la Cultura en el que se repasan los autores y obras premiadas en el certamen. La muestra permanecerá hasta el 4 de junio. Y por otra parte, en el acto de 26 de mayo se estrenará el documental sobre la trayectoria del concurso carralés.

 

A Deputación da Coruña, coa participación da Concellería de Cultura do Concello de Carral, presentan na sala de exposicións do edificio social Toñito Espiñeira, a exposición Cartel Fotoxornalismo Carral.Fotoxornalismo. Este é un evento fotográfico que mostra en 23 fotos o traballo dos profesionais da imaxe que traballan nos xornais, revistas, axencias e gabinetes de comunicación da cidade herculina. Dende hai xa quince anos, este colectivo ven creando esta mostra na que fotógrafos que a diario retratan nos medios a actualidade máis próxima a nós exhiben o seu talento e profesionalidade.

A mostra estará aberta ao público ata o 29 de marzo.

La Diputación de A Coruña, con la participación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral, presentan en la sala de exposiciones del edificio social Toñito Espiñeira, laCartel Fotoxornalismo Carral. exposición Fotoxornalismo. Este es un evento fotográfico que muestra en 23 fotos el trabajo de los profesionales de la imagen que trabajan en los periódicos, revistas, agencias y gabinetes de comunicación de la ciudad herculina. Desde hace ya quince años, este colectivo viene creando esta muestra en la que fotógrafos que a diario retratan en los medios la actualidad más próxima a nosotros exhiben su talento y profesionalidad.

La muestra estará abierta ata o 29 de marzo.

A colección visitable do Castro das Travesas ven de iniciar unha campaña de promoción para que os colectivos que o desexen poidan facer visitas guiadas.

A sala da Colección Visitable do Castro das Travesas está na Casa da Cultura de Carral, cun amplo horario e posibilidade de visitas guiadas. Na exposición móstranse case trescentas das mellores pezas recuperadas, xunto a unha explicación da configuración do castro.

Hai materiais, algúns únicos, de gran valor pola súa cualidade e a boa conservación que evidencian o carácter principal do asentamento, e amosan fortes relacións directas con Europa ao longo do tempo.

As instalacións da Colección Visitable son de visita gratuíta (sala expositiva e espazos arqueolóxicos), mais tamén existe a visita guiada que é de pago. As visitas guiadas están deseñadas para o público xeral e para a comunidade escolar, e serán complementadas con contidos inéditos nos que está a traballar o equipo científico. O desenvolvemento das visitas escolares están pensadas segundo os distintos currículos, desde primaria ata bacharelato. Preténdese unha ligazón entre os contidos escolares e o museo. Durante a visita están deseñadas actividades que reforzan os contidos do museo, adaptadas aos distintos niveis escolares.

As visitas guiadas deberanse solicitar no teléfono 981 672 580. A visita libre é sen guía e de balde a calquera das instalacións.

Descargar Folla promoción visitas guiadas Coleción Visitable Castro das Travesas

 

La colección visitable del Castro das Travesas ha iniciado una campaña de promoción para que los colectivos que lo deseen puedan hacer visitas guiadas.

La sala de la Colección Visitable del Castro das Travesas está en Casa de la Cultura de Carral, con un amplio horario y posibilidad de visitas guiadas. En la exposición se muestran casi trescientas de las mejores piezas recuperadas, junto a una explicación de la configuración del castro.

Hay materiales, algunos únicos, de gran valor por su calidad y la buena conservación que evidencian el carácter principal del asentamiento, y muestran fuertes relaciones directas con Europa a lo largo del tiempo.

Las instalaciones de la Colección Visitable son de visita gratuita (sala expositiva y espacios arqueológicos), pero también existe la visita guiada que es de pago. Las visitas guiadas están diseñadas para el público general y para la comunidad escolar, y serán complementadas con contenidos inéditos en los que está trabajando el equipo científico. El desarrollo de las visitas escolares están pensadas según los distintos currículos, desde primaria hasta bachillerato. Se pretende un enlace entre los contenidos escolares y el museo. Durante la visita están diseñadas actividades que refuerzan los contenidos del museo, adaptadas a los distintos niveles escolares.

Las visitas guiadas se deberán solicitar en el teléfono 981 672 580. La visita libre es sin guía y gratuita a cualquiera de las instalaciones.

Folla promoción Visitas Guiadas Colección Visitibale Castro das Travesas.

Cartel exposición óleos Chechela.A pintora Chechela (Mª José García Martín) exporá unhas vinte obras no edificio social Toñito Espiñeira ata o 30 de xuño.
Natural de Mugardos, Chechela é unha artista autodidacta que centra a súa produción pictórica no óleo sobre lienzo. As súas creacións nacen da necesidade de transmitir as sensacións que sinte dun xeito espontáneo cando ten o lenzo branco diante dela. Busca que cada cadro transmita a quen o mira as mesmas sensacións que ela sentiu cando o pintou.
As obras de Chechela son habituais en diversos certames galegos, obtendo o segundo premio no concurso de Pintura Cidade de Narón. Tamén ten realizado varias exposicións, sendo habituais nas principais salas da comarca de Ferrol.
E exposición de óleos de Chechela está organizada pola Concellería de Cultura do Concello de Carral.

Cartel exposición óleos Chechela.La pintora Chechela (Mª José García Martín) expondrá unas veinte obras en el edificio social Toñito Espiñeira hasta el 30 de junio.

Natural de Mugardos, Chechela es una artista autodidacta que centra su producción pictórica en el óleo sobre lienzo. Sus creaciones nacen de la necesidad de transmitir las sensaciones que siente de una manera espontánea cuando tiene el lienzo blanco delante de ella. Busca que cada cuadro transmita a quien lo mira las mismas sensaciones que ella sintió cuando lo pintó.

Las obras de Chechela son habituales en diversos certámenes gallegos, obteniendo el segundo premio en el concurso de Pintura Ciudad de Narón.  También ha realizado varias exposiciones, siendo habituales en las principales salas de la comarca de Ferrol.

Y exposición de óleos de Chechela está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Carral.