Tag Archive for: LABORAL

Por decreto de alcaldía de 124/2021 do 31 de marzo 2021 resólvese correccións de erros do decreto 123/2021 aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal dunha traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora dá entrevista profesional. Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto noveno das bases que rexen a contratación, publícase o presente anuncio.

Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto noveno das bases que rexen a contratación, publícase o presente anuncio.

DECRETO: Admitidos excluídos definitivos, tribunal, entrevista selección traballador/a social (premer para ver decreto)

Por decreto da alcaldía nº 90/2021, do 5 de marzo, resolveuse aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos dos candidatos/as presentados para a contratación dun traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular do posto. Outórgaselles ás persoas interesadas un prazo de DOUS DÍAS HÁBILES (luns 8 e martes 9 de marzo de 2021) para reclamacións ou correccións segundo o establecido nas bases que rexen o procedemento. Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal no 981670002.

VER LISTA

Por decreto da alcaldía nº 80/2021, do 2 de marzo de 2021, aprobáronse as bases que rexerán a contratación de cinco traballadores, oficiais de segunda (catro albaneis e un electricista)) para a cuadrilla de obras do Concello subvencionada pola Deputación da Coruña ao amparo do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2021.
Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada parcial (30 horas/semana), a duración (inmediatamente posterior á finalización do proceso de selección ) ata o 31 de decembro de 2021, suxeito ás condicións das bases que rexen a contratación e á subvención da Excma. Deputación.
O prazo para a presentación de instancias será de catro días hábiles desde a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o próximo 9 de marzo inclusive.
Se as persoas interesadas desexan optar a máis dun posto deberán presentar unha instancia por cada un deles.
Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de 9:00 a 14:00 horas a través do teléfono 981670002.

PREME PARA VER BASES DE SELECCIÓN