LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E HORA E LUGAR DA ÚLTIMA FASE DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL

Por decreto de alcaldía de 124/2021 do 31 de marzo 2021 resólvese correccións de erros do decreto 123/2021 aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal dunha traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora dá entrevista profesional. Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto noveno das bases que rexen a contratación, publícase o presente anuncio.

Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto noveno das bases que rexen a contratación, publícase o presente anuncio.

DECRETO: Admitidos excluídos definitivos, tribunal, entrevista selección traballador/a social (premer para ver decreto)