Tag Archive for: traballador social

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta do Sr. alcalde dos aspirantes con maior puntuación para cubrir o posto dun/a traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral cunha contratación laboral temporal a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular do posto.
Outórgaselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles (14 e 15 de abril de 2020) para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto noveno das bases que rexen esta contratación.

Ver acta

Por decreto de alcaldía de 124/2021 do 31 de marzo 2021 resólvese correccións de erros do decreto 123/2021 aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal dunha traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora dá entrevista profesional. Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto noveno das bases que rexen a contratación, publícase o presente anuncio.

Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto noveno das bases que rexen a contratación, publícase o presente anuncio.

DECRETO: Admitidos excluídos definitivos, tribunal, entrevista selección traballador/a social (premer para ver decreto)

Por decreto da alcaldía nº 90/2021, do 5 de marzo, resolveuse aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos dos candidatos/as presentados para a contratación dun traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello de Carral a xornada completa na modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular do posto. Outórgaselles ás persoas interesadas un prazo de DOUS DÍAS HÁBILES (luns 8 e martes 9 de marzo de 2021) para reclamacións ou correccións segundo o establecido nas bases que rexen o procedemento. Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal no 981670002.

VER LISTA

No decreto 58/2021, do 10 de febreiro de 2021, o sr. alcalde resolve aprobar as bases e iniciar o procedemento de contratación dun/ha traballador/a para o departamento de servizos sociais do Concello de Carral: categoría profesional de traballador/a social, xornada completa, modalidade contractual de interinidade ata a incorporación da titular do posto.

Para participar no procedemento, ao abeiro do recollido no punto 4 das bases, os/as interesados/ as poderán facelo segundo o modelo que se adxunta coas bases no prazo de cinco días hábiles contados a partir da publicación do anuncio da convocatoria no taboleiro de anuncios e na web do Concello; isto é, desde o 15 de febreiro ao 22 de febreiro (5 días hábiles).

Máis información no servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de 9 a 14 horas.

Ver DECRETO

Ver BASES DE CONTRATACIÓN TRABALLADOR/A SOCIAL