Tag Archive for: pel concellos

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde dos aspirantes con maior puntuación para cubrir os postos de catro albaneis e un electricista (oficiais de segunda). Outórgaselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles (22 e 23 de marzo) para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto sétima das bases que rexen esta contratación.

Ver a acta

Por decreto da alcaldía do 15 de marzo de 2021 resolveuse aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal de catro albaneis e un electricista (oficiais de segunda), a xornada parcial, cunha duración (inmediatamente posterior á finalización do proceso de selección) ata o 31 de decembro de 2021,ao abeiro do programa PEL-Concellos 2021, así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora da entrevista profesional.
Co fin de dar cumprimento ao establecido no punto sétimo das bases que rexen a contratación publícase o presente anuncio.

VER DECRETO: Admitidos excluídos definitivos, tribunal, entrevista selección 5 oficiais PEL REACTIVA 2021