APERTURA DO PRAZO O DIA 8 DE XUÑO DE SOLICITUDE AXUDAS AO ESTUDO

CONCELLO DE CARRAL EDUCACIÓN

Reanúdase o prazo para solicitar axudas ao estudo no Concello de Carral.

As bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas para o estudo aos /ás estudantes matriculados durante o cruso académico 2019/2020 empadroados no municipio de Carral.

Requisitos:

1.–Estando empadroados/as no concello de Carral, as persoas que se atopen nalgunha/s das circunstancias seguintes:
2.–Estudantes de 2.º ciclo de educación infantil que cursen os seus estudos durante o curso 2019/2020 en centros
de carácter oficial, públicos ou concertados.
3.–Estudantes que se atopen nalgunha/s das seguintes circunstancias:
3.a).–Estar matriculados/as en calquera curso dos estudos de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelatoou similares) durante o curso 2019/2020 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.

3.b).–Estar matriculados/as na formación profesional básica durante o curso 2019/2020 nun centro de carácter
oficial, público ou concertado.
4.–Estaren matriculados/as durante o curso 2019/2020 en calquera curso das seguintes ensinanzas universitarias
do sistema universitario español realizados en centros españois, públicos ou privados, con validez no territorio nacional:
ensinanzas conducentes a títulos oficiais de Grao ou Mestrado/Máster (non Doutoramento); ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Mestre/a, Enxeñeiro/a Técnico/a e Arquitecto/a Técnico/a.
III.2.–Non poderá ser beneficiario das axudas ás que se refire esta convocatoria o persoal das Administracións Públicas beneficiario doutra axuda de calquera Administración Pública para o mesmo concepto ou os estudantes que perciban calquera outra axuda de calquera Administración Pública para o mesmo concepto por seren o/s seu/s pai, nai ou titor/a persoal das Administracións Públicas.

O PRAZO PARA ENTREGAR AS SOLICITUDES NO REXISTRO DO CONCELLO DE CARRAL É DO 8 AO 30 DE XUÑO

Para máis información PODEN CHAMAR DENDE XA AO DEPARTAMENTO DE EDUCACION 678338872 e ir acadando a documentación necesaria

Bases reguladoras axudas ao estudo 2019/2020