APROL RURAL 2020: PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN OPERARIO DE LIMPEZA DE MONTES E TAREFAS DE SILVICULTURA

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde do aspirante con maior puntuación para cubrir o posto de operario de limpeza de montes e tarefas de silvicultura  ao abeiro da subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural 2020).

Dada a urxencia da contratación confíreselle a todos os interesados un prazo de un día (03 de xullo de 2020) para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto sétimo das bases que rexen esta contratación.

 

ACTA.doc (1)