CONSULTA PÚBLICA E AUDIENCIA Á CIDADANÍA PROPOSTA DE ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS DE HOSTALARÍA

Aos efectos do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administraciónes Públicas, sométese a consulta pública o texto da proposta de ORDENANZA REGULADORA DO APROVEITAMENTO DE TERREOS, TANTO DE DOMINIO PÚBLICO COMA PRIVATIVOS DE USO PÚBLICO, MEDIANTE A OCUPACIÓN TEMPORAL CON TERRAZAS E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, ANEXAS A ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA NO CONCELLO DE CARRAL, para que no prazo de QUINCE DÍAS HÁBILES dende a publicación deste anuncio no portal web do Concello de Carral (ATÉ O DÍA 14 DE XULLO DE 2017), para que os suxeitos e as organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma se poidan pronunciar sobre:

a).- Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. (A axeitada regulación das terrazas de establecementos hostaleiros)
b).-A necesidade e oportunidade da súa aprobación. (Acreditada pola demanda de instalación de terrazas por diversos establecementos)
c).-Os obxectivos da norma.(A axeitada regulación das terrazas de establecementos hostaleiros)
d).- As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Asemade, dáse audiencia á cidadanía afectada e recábanse cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

Os devanditos pronunciamentos ou achegas poderán facerse chegar ao Concello de Carral por escrito presentado no rexistro xeral do Concello.

2017-6-23 Anuncio web consulta cidadanía e audiencia pública ordenanza terrazas