CONTRATACIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE MUSEO: LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS

Achégase a este anuncio decreto da acaldía do 27 de xaneiro de 2017 coa relación de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as provisionalmente para o posto de técnico de museo.

Concédeselles un prazo de cinco días naturais, a contar dende a publicación deste anuncio na web e no taboleiro do Concello, para posibles reclamacións.

ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONALMENTE20170130131128