CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

Por decreto da alcaldía nº 389/2018 do 11 de outubro de 2018 aprobáronse as bases que rexerán a contratación laboral temporal dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais, a tempo parcial, durante o tempo de IT da auxiliar administrativa de SS.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días naturais dende a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a catorce horas.

10356_bases.doc

10358_Modelo Decreto