CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CINCO TRABALLADORES PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS AO ABEIRO DO PEL-CONCELLOS 2018

Por decreto da alcaldía nº 216/2018 do 15 de xuño de 2018 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de cinco traballadores (un oficial de primeira, un oficial de segunda e tres peóns (albaneis)) para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abeiro do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2018.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada completa, durante catro meses, suxeito as condicións das bases que rexen a contratación e a subvención da Excma. Deputación.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o vindeiro 25 de xuño de 2018 incluído.

Se as persoas interesadas desexan optar a máis dun posto deberán presentar unha instancia por cada un deles.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a catorce horas.

oficial de 1ª bases

peón bases

oficial de 2ª bases