CUALIFICACIÓN FINAL (FASE CONCURSO E ENTREVISTA PERSOAL) PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL.

Logo de realizadas as entrevistas persoais, segundo a base 8ª das aprobadas para rexer a selección dun/ha traballador/a, publícase a puntuación das mesmas así como a puntuación total resultante da suma da fase de concurso e da fase de entrevista.

 

 

acta puntuación global