DECRETO DA ALCALDÍA-SUSPENSIÓN DOS MERCADOS TRADICIONAIS QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE AO AIRE LIBRE OU DE VENDA NON SEDENTARIA NA VÍA PÚBLICA (FEIRA OU MERCADILLO) NO CONCELLO DE CARRAL DENDE A DATA (28 DE XANEIRO DE 2021)

DECRETO DA ALCALDÍA

ASUNTO: SUSPENSIÓN DOS MERCADOS TRADICIONAIS QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE AO AIRE LIBRE OU DE VENDA NON SEDENTARIA NA VÍA PÚBLICA (FEIRA OU MERCADILLO) NO CONCELLO DE CARRAL DENDE A DATA (28 DE XANEIRO DE 2021)

EXPEDIENTE: 2021/G003/000049
Logo de ver o decreto 8/2021 da Presidencia da Xunta de Galicia, do 26 de xaneiro (publicado no DOG 16-bis, do 26 de xaneiro de 2021), polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

Logo de ver a evolución negativa da situación epidemiolóxica e sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia expresada no referido decreto e, en particular, a correspondente ao municipio de Carral e, tendo en conta que, segundo a devandita autoridade competente delegada, cómpre a adopción de novas medidas de restrición da mobilidade para controlar a transmisión da enfermidade e conter a irradiación a outros lugares limítrofes dos correspondentes ámbitos territoriais delimitados, así coma a limitación de
aglomeracións de persoas non convivintes en espazos de uso público e privado.

Tendo en conta que o interese prioritario desta Alcaldía (sen prexuízo do indicado na orde da Consellería de Sanidade do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia) é a saúde da veciñanza de Carral e contribuir, no que estea dentro das competencias municipais, á adopción de medidas que eviten a propagación da doenza e contribúan á súa contención, até que mellore a situación epidemiolóxica.

Sendo por tanto necesario que o Concello de Carral adopte no seu territorio as medidas que, dentro do seu ámbito de competencias, contribúan no devandito senso e, en uso das atribucións que me confere o artigo
21.1. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en especial a súa letra m)),

R E S O L V O

1.-Suspender, até novo aviso, a realización dos mercados tradicionais que desenvolven a súa actividade ao aire libre ou de venda non sedentaria na vía pública (feira ou mercadillo), dende a data ( de xeito que o
previsto para o domingo 31 de xaneiro de 2021 xa non se realizará).

2.- Este decreto entrará en vigor dende a súa emisión e manterá a súa vixencia até novo aviso, en función das directrices que emitan as autoridades sanitarias e demais competentes segundo a evolución da
situación.

3.- Comunicar este decreto aos departamentos municipais de Sanidade e Comercio, e publicalo na páxina
web do Concello de Carral, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e difundilo entre a poboación do
municipio.

Carral, na data de sinatura dixital que figura á marxe
O ALCALDE
Francisco Javier Gestal Pose