LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS DEFINITIVAMENTE, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E HORA E LUGAR DA ÚLTIMA FASE DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN OPERARIO DE LIMPEZA DE MONTES E TAREFAS DE SILVICULTURA (APROL 2021)

Por decreto de alcaldía 314/2021 do 27 de xullo 2021 resólvese aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos dos candidatos presentados no procedemento de selección para a contratación laboral temporal dun operario de limpeza de montes e tarefas de silvicultura , así como nomear aos membros do tribunal e fixar o día e a hora dá entrevista profesional.