PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL

Publícase o anuncio do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde da aspirante con maior puntuación para cubrir o posto de educadora social, a xornada completa, para o departamento de Servizos Sociais.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

anuncio tribunal (2)