RELACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS/AS ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DUN/HA EDUCADOR/A SOCIAL

No día de hoxe, dezaoito de febreiro de dous mil dezanove, o Sr. alcalde deste Concello resolveu aprobar no decreto 73/2019 a relación provisional de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as no procedemento de selección dun/ha educador/a social para o departamento de Servizos Sociais.

De acordo co punto 5 das bases outórgaselles aos interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou correccións.

14304_Modelo Decreto