RISGA: ELEVACIÓN A DEFINITIVA DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONALEMTE, NOMEAMENTO DE TRIBUNAL E DÍA DAS PROBAS DE SELECCIÓN

Por decreto da alcaldía resolveuse elevar a definitiva a listaxe provisional de admitidos e excluídos no procedemento de selección dun peón xardineiro perceptor da Risga así como o nomeamento do tribunal cualificador e o día e hora das probas de selección.

O que se fai público para xeral coñecemento e en cumprimento da achega recibida pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

Modelo Decreto (17)

Descarga