SOLICITUDE AXUDAS AO ESTUDO A ESTUDANTES CURSO 2018/2019 ATA 11 XUÑO

Apróbanse as axudas ao estudo do Concello de Carral para o curso 2018-2019

Ata o 11 de xuño pódense presentar solicitude para axudas ao estudo os estudantes empadronados en Carral que cumpran os seguintes requisitos:

1.–Estando empadroados/as no municipio de Carral, as persoas que se atopan en algunha/s das circunstancias seguintes:

2.–Estudantes de 2.º ciclo de educación infantil que cursen  os seus estudos en centros de carácter oficial, públicos ou concertados.

3.–Estudantes que se atopen en algunha/s das seguintes circunstancias: 3.a).–Estar matriculados/as en calquera curso dos estudos de educación postobrigatoria (ciclos formativos, bacharelato ou similares) durante o curso 2018/2019 nun centro de carácter oficial, público ou concertado.

3.b).–Estar matriculados/as na formación profesional básica durante o curso 2018/2019 nun centro de carácter oficial, público ou concertado. 4.–Estar matriculados/as en calquera curso das seguintes ensinanzas universitarias do sistema universitario español realizados en centros españois, públicos ou privados, con validez no territorio nacional: ensinanzas conducentes a títulos oficiais de Grado ou Máster (no Doctorado); ensinanzas universitarias conducentes aos títulos oficiais de Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a, Diplomado/a, Mestre/a, Enxeñeiro/a Técnico/a e Arquitecto/a Técnico/a”

Bases axudas ao estudo

Bases con solicitude