SUBSTITUCIÓN TRABALLADORA SOCIAL: PUNTUACIÓN FINAL DAS PERSOAS ADMITIDAS E PROPOSTA DE CANDIDATA PARA CONTRATACIÓN

Ratificación das puntuacións outorgadas na reunión do 11 de novembro de 2016 na fase de concurso, puntuación da fase de entrevista e proposta da candidata con maior puntuación acadada.

Dende a publicación deste anuncio, as interesadas disporán de dous días hábiles para presentar alegacións ou reclamacións.

anuncio tribunal.