SUBSTITUCIÓN TRABALLADORA SOCIAL: VALORACIÓN FASE DE CONCURSO E FIXACIÓN DO DÍA DA ENTREVISTA PERSOAL.

Relación da puntuación acadada por cada candidata na fase de concurso logo da valoración realizada polos membros do tribunal e fixación do día, lugar e hora da fase de entrevista.

Dende a publicación deste anuncio, as interesadas disporán de dous días hábiles para presentar alegacións ou reclamacións ás valoracións realizadas.

VALORACIÓNS E ENTREVISTA