APROBACIÓN DAS BASES DE SELECCIÓN DO ALUMNADO-TRABALLADOR E PERSOAL DO OBRADOIRO “EMPREGABILIDADE E COIDADOS” E NOMEAMENTO DA COMISIÓN DE SELECCIÓN