APROL: ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DAS PROBAS DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/HA OPERARIO DE LIMPEZA DE MONTES

Publícase a acta do tribunal cualificador do procedemento de selección para a contratación dun/ha operario de limpeza de montes subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o fomento do emprego no medio rural (APROL RURAL 2022).

 

Con esta publicación outórgaselles aos/ás interesados o prazo dun día hábil (dada a urxencia da contratación) para reclamacións ou alegacións.

 

O que se publica aos efectos oportunos.

 

ACTA APROL 2022.doc