AVISO DE NATURGY

A empresa UFD Grupo Naturgy comunicou a este concello que:

– En cumprimento da Ley 12/2012 procederá á xestión de biomasa nunha franxa de 5 m. das líneas de distribución de enerxía eléctrica

No taboleiro de edictos de este concello están publicados os planos das líneas para que os propietarios dos terreos, se están interesados, podan executalas previamente.

Máis información no Servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002