ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 12-7-2020 (Exposición de listas do censo electoral a efectos de reclamacións)

 

No Diario Oficial de Galicia publicouse con data 19 de maio de
2020 o Decreto 72/2020, do 10 de febreiro, no que se convocan
eleccións ao Parlamento de Galicia para o domingo 12 de xullo
de 2020.

As listas electorais que se van empregar neste proceso
electoral permanecerán expostas ao público na oficina de
Estatística deste Concello desde o día 25 de maio ata o 1
de xuño, ambos incluídos, para posibles consultas e
reclamacións, en horario

De luns a venres De 9:00 a 14 horas

Tamén poderán facer as súas consultas nos teléfonos
981217439, 981217426, 901101900.

A consulta deberá ser formulada polo propio interesado,
previa identificación. O documento de identificación deberá ser
algún dos que, para o acto da votación indica o artigo 85.1 da
Lei Electoral: DNI, pasaporte ou permiso de conducir no que
apareza a fotografía do titular.

Carral, na data de sinatura electrónica que figura á marxe
O alcalde

Tamén se publica a listaxe das mesas electorais que actuarán en Carral nas devanditas eleccións ao parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020.

2020-5-25 Edicto exposición listas electorais Parlamento de Galicia 12-7-2020 web