LIMPEZA DE FINCAS

Francisco Javier Gestal Pose, alcalde do Concello de Carral, por medio do presente bando, fai saber:

Os propietarios de terreos (incluídas as zonas lindantes cos viais) teñen a obriga de mantelos limpos de maleza por seguridade, salubridade e prevención de incendios.
En caso de incumprimento o Concello, de acordo ca lei, poderá iniciar expediente de sanción e límpialo con cargo ao propietario

Máis información no servicio de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002