,

OBRA “CUBRICIÓN DE PISTAS DE PÁDEL”

 

 

O Concello de Carral executou a obra de “Cubrición de pistas de pádel” (Subvencionada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural-Agader- 5.845,16 €-, co cofinanciamento do FEADER (UNIÓN EUROPEA)- 19.483,88 €- e do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -649,46 € (axuda global de 25.978,50 € sobre o orzamento total de 51.956,99 €, IVE incluido)) ao abeiro da medida LEADER do PDR de Galicia 2014-2020, convocatoria 2018-2019, submedida 19.2).

A obra consistiu na cubrición das pistas de pádel situadas no complexo deportivo do Concello de Carral para posibilitar a súa utilización en condicións climatolóxicas adversas (de chuvia ou sol intenso).

De acordo co establecido no artigo 19.1.j).par 2º da resolucióndo 29 de decembro de 2016 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural  do 29 de decembro de 2016 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR), faise constar expresamente que a obra contou co FINANCIAMENTO DA UNIÓN EUROPEA  segundo o antes indicado.