OS INFORMES XURÍDICOS DO CONCELLO E A DEPUTACIÓN REXEITAN A PROPOSTA DA OPOSICIÓN SOBRE O CAMBIO NAS RETRIBUCIÓNS DO GOBERNO LOCAL

O Concello celebrou, esta mañá, un pleno extraordinario convocado a solicitude da concelleira non adscrita e dos concelleiros do PP para pedir a modificación do acordo plenario en relación ás retribucións dos cargos con dedicación exclusiva, parcial e por asistencia a órganos colexiados. Con todo, este punto non foi sometido a debate nin a votación atendendo a dous informes das asesorías xurídicas do Concello e a Deputación. Ambos os documentos rexeitaban a proposta e sinalaban “a falta de competencia” dos concelleiros sobre esta cuestión que corresponde, tal e como se indicaba, ao alcalde.

En todo caso, o alcalde de Carral, Javier Gestal, lembra que “os concelleiros da corporación municipal poden renunciar ao seu salario e ás asistencias a órganos colexiados”. O rexedor sinala que “cada pleno coa súa correspondente comisión informativa supón un gasto de 1.000 euros para vos veciños e veciñas de Carral, e levamos tres plenos xa solicitados pola oposición”.

O informe do Concello apelaba ao Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (artigo 13.4): “corresponde ao pleno, a proposta do alcalde, determinar, dentro de dita consignación, a relación de cargos da corporación que se desenvolverán en tales réximes, así como as contías das retribucións de cada un deles”. A maiores, correspóndelle “ao alcalde nomear aos concelleiros que, dentro desas determinacións do pleno, poderán desempeñar o seu cargo con dedicación exclusiva ou parcial. Dito nomeamento constitúe manifestación da potestade de nomeamento dos tenentes de alcalde (art. 21.2 e 23.3. da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local) e dos concelleiros delegados (artigo 23.4 da mesma normativa). O informe determina, por tanto, que “as propostas non se atopan comprendidas dentro do ámbito de fiscalización e control propio da competencia do pleno, valoración que se rexeita por entender que as cuestión expostas ou ben estaban xa resoltas por lei, ou ben son da competencia do alcalde, non podendo transformar en competencia do pleno todo aquelo que é competencia do alcalde por vía de fiscalización”.

Na mesma liña, o informe da Deputación revelaba que, tal e como reflicte o artigo 13.4 do Regulamento de Organización e Funcións, “a iniciativa do alcalde configúrase como esencial e, por tanto, a súa ausencia debe considerarse con forza xeradora dun suposto de nulidade radical”. O documento da asesoría xurídica evidencia “vicios de competencia e falta de motivación” na proposta, que “non pode prosperar, so pena de incorrer o acto que, no seu caso, dera lugar, en vicio de nulidade radical”.

Subvención IDAE

Outro dos puntos abordados no pleno foi a aprobación da subvención do IDAE para a mellora da mobilidade no núcleo urbano de Carral. O punto aprobouse co voto favorable do PSOE, do PP e da concelleira non adscrita e co voto en contra de Alternativa dúas Veciños.