PEL 2019: CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CATRO TRABALLADORES (ALBANEIS) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS

Por decreto da alcaldía nº 262/2019, do 21 de xuño de 2019, aprobáronse as bases que rexerán a contratación de catro traballadores (un oficial de primeira, un oficial de segunda e dous peóns (albaneis)) para a cuadrilla de obras do Concello subvencionada pola Deputación da Coruña ao abeiro do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2019.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada completa, durante catro meses, suxeito as condicións das bases que rexen a contratación e a subvención da Excma. Deputación.

O prazo para a presentación de instancias será de tres días hábiles dende a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o vindeiro 27 de xuño de 2019 incluído.

Se as persoas interesadas desexan optar a máis dun posto deberán presentar unha instancia por cada un deles.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a catorce horas.

bases albaneis