PROCEDEMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DO PARQUE EÓLICO AS ENCROBAS

Concello de Carral

Sométese a información pública por prazo de 30 días a partir do seguinte ao de publicación do Acordo de Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía , Empresa e Innovación do 30 de xullo de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña polo que se somenten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa a declaración de utilidade pública en concreto a necesidade de urxente ocupación que iso implica a autorización administrativa de construcción o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal ( proxecto de interés autonómico) do proxecto do parque eólico As Encrobas nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes ( A Coruña) ( Expediente IN408A 2020/93) no DOGA nº158 do mércores 18 de agosto de 2021, que estará a disposición no seguinte enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210818/AnuncioG0596-300721-0003_es.html

A solicitude está relacionada coa instalación que se describe a seguir: Solicitante /promotor: Naturgy Renovables, S.L.U (CIF – B84160423) Domicilio: Avda Arteixo nº171, 15007 A Coruña Denominación do proxecto: Parque eólico As Encrobas Concellos afectados pola poligonal do parque eólico: Cerceda, Carral e Ordes ( A Coruña) Potencia que se vai instalar: 20 MW Número dos aeroxeradores que se van instalar: 4Ud. x 5MW de potencia unitaria Produción media neta estimada : 68.326 MWh/Ano

Horas netas anuais: equivalentes a potencia nominal 3.416 horas Orzamento execución material : 20.378.055,01 € Prazo de execución: 7 meses A documentación estará a disposición dos interesados nas dependencias da sección de enerxía desta Xefatura Territorial da Coruña, da Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (rúa Vicente Ferrer, nº2, 2º Andar, 15071, A Coruña das 9:00 horas ás 14:00 horas, de luns a venres, con cita previa no correo electrónico, seccion.enerxia.coruna@xunta.es ou nos teléfonos 981.184983 e 981.284962) asi como nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes ( A Coruña).

O estudo de impacto ambiental estará tamén disponible, durante o mesmo prazo na Xefatura das dependencias da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.