PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DUN OFICIAL DE PRIMEIRA

Publícase anuncio do triubnal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde do aspirante con maior puntuación.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

ACTA TRIBUNAL OFICIAL