PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A CONTRATACIÓN DE DOUS PEÓNS

Publícase anuncio do triubnal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde dos dous aspirantes con maior puntuación aos postos de peóns.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

ACTA TRIBUNAL PEÓN