PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE UN/HA AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PEL-CONCELLOS 2019)

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde da aspirante con maior puntuación para cubrir o posto de auxiliar de biblioteca.

Confíreselle a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto 7 das bases que rixen esta contratación.

20389_ACTA.doc