PROPOSTA DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO TRABALLADORES (UN OFICIAL DE 1ª, UN DE 2ª E DOUS PEÓNS)

Publícase a acta do tribunal de selección de persoal coa proposta ao Sr. Alcalde dos catros aspirantes con maior puntuación para cubrir os catro postos de albaneis: un oficial de primeira, un oficial de segunda e dous peóns, a xornada compelta e durante catro meses, para o departamento de Obras e Servizos do Concello.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións segundo o establecido no punto 7 das bases que rixen esta contratación.

20344_ACTA.doc