AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SERVIZOS SOCIAIS: ACTA DO TRIBUNAL COS RESULTADOS DO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

Publícase a acta do tribunal cualificador nomeado no procedemento de selección para a contratación dun/ha auxiliar administrativa para o departamento de Servizos Sociais cos resultados da puntuación total acadada polos aspirantes nas probas recollidas no punto catro das bases que rexen a mencionada contratación.

Coa publicación desta acta outórgaselles a todas as persoas interesadas un prazo de dous días hábiles para que poidan presentar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas.

Consulta aquí a acta.