AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SERVIZOS SOCIAIS: ÚLTIMA PROBA DO PROCESO SELECTIVO

Faise público para xeral coñecemento a listaxe de persoas que superaron o exame tipo test realizado no proceso selectivo para a contratación dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais e fíxase o día, a hora e o lugar da última proba recollida nas bases que rexen a presente convocatoria.

Consulta aquí o documento.