📣📣👨‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👧‍👦👩‍👧‍👦Dende a Concelleria de Educación queremos facervos propostas para levar mellor estes días . Sempre co obxectivo de manter a vosa mente activa, fomentar a reflexión, a empatía(saber poñerse no que sinten os outros) e a resiliencia (agora que xa sabemos o que significa esta palabra tan “presente” na psicoloxía e á súa vez tan importante nas nosas vidas).
Xa que nos anuncian outros 15 días de confinamento💪💪..que estes días sexan entretidos e fomentemos quedar na casa que é o máis importante para superar esta situación.
➡️Propoñemos unha campaña #EUQUEDONACASA.
@s nen@s e moz@s, incluso conxunto de familias, empadroados en Carral que envien ao correo electrónico educacion@carral.es fotos con debuxos, frases ou ambos, facendo énfase a que hai que quedar na casa #euquedonacasa.
Os que o enviedes publicarémolos na páxina de facebook Educación Igualdade e Traballo, paxina oficial do concello de carral. Sería moi bonito (se queredes por suposto) que foran fotos do traballo realizado co nen@ ou coa familia se non tedes impedimento en que se publique a vosa foto na red social ou no panel informativo que temos na rúa.
Animádevos será moi divertido vernos a todos unidos por esta causa Carral queda na casa!!

La imagen puede contener: texto

 

Un grupo de profesorado realizou un recurso educativo en galego na web no seguinte enlace
http://aulasgalegas.org/aulas-galegas-o-proxecto/

“Aulas galegas é un portal educativo realizado por un colectivo de profesoras e profesores sen ánimo de lucro que cremos que ante a situación de illamento provocada polo coronavirus Covid-19 debemos ofrecerlle unha axuda educativa á sociedade.

Aulas galegas nace para axudar o alumnado, as familias e o resto de profesorado a atopar recursos e materiais educativos en galego.

A vocación deste portal educativo non é substituír as indicacións educativas que o profesorado lle faga ao seu alumnado no ensino regrado nin o papel das administracións educativas.

A nosa intención é ser unha fonte de recursos que sume no panorama educativo galego.

Para o alumnado e as súas familias publicaremos cada día material clasificado por nivel académico e materia para as etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. Compartiremos contidos educativos de elaboración propia feitos especificamente para esta iniciativa e tamén outros que xa existen e que paga a pena divulgar.

Para o profesorado imos crear unha sección organizada por departamentos didácticos onde se poidan atopar páxinas doutro profesorado galego desas materias.

Estamos na casa pero non estamos parados.

A educación en galego continúa”.

 

ANUNCIO

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 51, do 16 de marzo de 2020, publicáronse as convocatorias do Concello de Carral para as seguintes axudas ou premios:

-Axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2019/2020

 

-XXIII Premio de Poesía Concello de Carral

 

A Disposición Adicional 3ª.1 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 establece que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

 

En cumprimento do devandito precepto, os prazos e termos para a presentación de solicitudes en relación coas referidas convocatorias quedan respectivamente interrompidos e suspendidos e reanudaranse ou fixaranse de novo en canto sexa posible legalmente.

 

De todo isto dará conta no seu momento o Concello de Carral polos mesmos medios de publicidade establecidos nas respectivas bases reguladoras.

 

Carral, 18 de marzo de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

29965_2020-3-18 CONCELLO DE CARRAL-Anuncio interrupción prazos premio poesía e axudas estudo.doc

 

 

Logo de ditarse o meu decreto do 13 de marzo para a adopción de medidas do Concello de Carral en relación coa emerxencia de saúde pública causada polo virus COVID-19.

Logo de ver o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, en especial, o establecido no seu artigo 7 con respecto á limitación da liberdade de circulación das persoas, a necesidade imperiosa de que as persoas permanezan nos seus domicilios, salvo algunha das causas excepcionais establecidas nese precepto, e o feito de que, pola súa disposición adicional terceira “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”.

Tendo en conta por todo iso que, neste momento de emerxencia de saúde se ha de primar a loita contra a propagación do COVID-19 sobre calquera outra consideración, sen prexuízo da prestación dos servizos públicos, sempre que sexa viable a por medios non presenciais.

Sendo por tanto necesario que o Concello de Carral adopte no seu territorio as medidas que, dentro do seu ámbito de competencias, contribúan no devandito senso e, en uso das atribucións que me confere o artigo 21.1.da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,

 

R E S O L V O

1.- Reiterar, até novo aviso,  as cancelacións e suspensións de actividades organizadas polo Concello de Carral  indicadas nos puntos 1 a 3 do meu decreto do 13 de marzo de 2020, o peche das instalación municipais indicadas no punto 4 de tal decreto e a suspensión de feiras/mercados organizadas polo Concello de Carral.

2.- Indicar á cidadanía que, até novo aviso, permanecerán pechados ao público a Casa do Concello, o Edificio Toñito Espiñeira (departamento de Servizos Sociais do Concello) e a Casa da Cultura:

Atenderase aos veciños por medios telefónicos e telemáticos, por medio de teletraballo:

Teléfono da Casa do Concello: 981 670 002

Correo electrónico: correo@carral.es

Sede electrónica:  http://sede.carral.es

Teléfono dos Servizos Sociais: 981 613 520

Correo electrónico: serviciossociales@carral.es

Teléfono da Casa da Cultura: 981 672 580

3.- A  Policía Local e o Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil prestarán os seus servizos de xeito ordinario, baixo as instrucións do Ministerio de Interior do Goberno de España.

4.-Todo o persoal municipal que non preste servizos dun modo presencial deberá prestalos polos medios de teletraballo organizados polo Concello, no seu horario ordinario, e estar dispoñible coa finalidade de prestar servizo ou reemplazar aos compañeiros cando fosen requiridos.

5.- Quedan suspendidas, ata que cambie a situación, as sesións ordinarias dos órganos colexiados municipais (Xunta de Goberno Local, Pleno da Corporación, Comisións Informativas).

6.- Este decreto entrará en vigor dende a súa emisión e manterá a súa vixencia até novo aviso, en función das directrices que emitan as autoridades sanitarias e demais competentes segundo a evolución da situación.

7.- Comunicar este decreto aos servizos municipais (que haberán de transmitilo, pola súa banda, aos diferentes prestadores dos servizos afectados), e publicalo na páxina web do Concello de Carral, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e difundilo  entre a poboación do municipio.

Carral, 16 de marzo de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

 

DECRETO 112-2020 Medidas COVID19 (2º decreto)

Logo de ver a declaración por parte da Organización Mundial da Saúde (OMS) da emerxencia de saúde pública de importancia internacional relacionada coa proliferación do virus COVID-19  e as recomendacións e medidas adoptadas polo Ministerio de Sanidade do Goberno de España e pola Xunta de Galicia.

Tendo en conta que a OMS lembra a todos os países e comunidades que China e outros países están a demostrar que a propagación do virus se puede frear e que o seu impacto se puede reducir a través dunha serie de medidas universalmente aplicables que supoñen, entre outras cosas, a colaboración do conxunto da sociedade.

Sendo por tanto necesario que o Concello de Carral adopte no seu territorio as medidas que, dentro do seu ámbito de competencias, contribúan no devandito senso e, en uso das atribucións que me confere o artigo 21.1.da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, esta Alcaldía do Concello de Carral, con data do 13 de marzo de 2020, ditou decreto resolvendo o seguinte:

1.-Cancelar, ata novo aviso,  todas as actividades culturais, deportivas e xuvenís organizadas polo Concello de Carral (entre outras, o Ciclo de cine, a exposición ‘Galicia escandinava’, as clases de teares e tapices, contacontos e similares).

2.-Cancelar, ata novo aviso, as actividades, campionatos e certames deportivos organizados polo Concello de Carral.

3.-Suspender as actividades organizadas polo departamento municipal de Servizos Sociais para o mes de marzo: Obradoiro ‘Plastilina Galáctica’ -previsto para o 17 de marzo- e obradoiro grupal para familias de persoas con demencia -que estaba previsto os días 24, 25 e 26 de marzo-.

4.-Pechar ao público as seguintes instalacións de titularidade do Concello de Carral: Bibliotecas, colección visitable do Castro das Travesas, Casa da Cultura, Local Interxeracional, Local de ensaio, centros sociais das parroquias, Complexo Deportivo de Carral, pavillóns e campos de fútbol do municipio e demais instalación deportivas municipais.

Este peche ao público afectará a calquera outra instalación xestionada polo Concello de Carral análoga ás anteriores e nas que se celebran actividades abertas ao público, agás as dependencias administrativas.

Os diferentes servizos municipais determinarán a forma de prestación dos servizos públicos de carácter esencial afectados polo peche das instalacións indicadas nesta resolución.

5.- Suspender as feiras/mercados organizadas polo Concello de Carral.

6.- Indicar á cidadanía que a Casa do Concello permanecerá aberta, mais sometida ao seguinte réxime de atención ao público:

a).- Atenderase aos veciños de forma presencial só nos casos urxentes e de especial necesidade. A tales efectos, deberán dirixirse ao mostrador da entrada da Casa do Concello, no que lles indicarán, no seu caso, a que dependencias municipais haberán de dirixirse.

b).-Instar á veciñanza ao uso preferente de medios telefónicos e telemáticos para as súas solicitudes e xestións que non requiran a súa presencia física inexcusable na Casa do Concello:

Teléfono da Casa do Concello: 981 670 002

Correo electrónico: correo@carral.es

Sede electrónica:  http://sede.carral.es

7.- Indicar á cidadanía que no departamento de Servizos Sociais do Concello (Edificio Toñito Espiñeira) só se atenderán de xeito presencial citas de carácter urxente, e que o resto das citas se atenderán por vía telefónica ou a través de correo electrónico:

Teléfono dos Servizos Sociais: 981 613 520

Correo electrónico: serviciossociales@carral.es

 8.- Establecer as seguintes medidas en relación co Servizo de Axuda no Fogar (SAF):

a).- Os/as traballadores/as que prestan o SAF deixarán de acudir ás vivendas nas que a súa función se reduza á realización de tarefas domésticas.

b).- Reduciranse  e/ou eliminaranse as visitas dos/as traballadores/as do SAF aos domicilios dos/as  usuarios/as que conten co apoio de terceiras persoas que se poidan facer cargo do seu coidado.

c).-O Servizo de Axuda no Fogar seguirase prestando con normalidade nos casos de urxencia e/ou especial necesidade, que virá determinada, en todo caso, polas técnicas de Servizos Sociais do Concello.

9.- Instar á cidadanía a manter a calma e a exercer a responsabilidade individual e colectiva, lembrándolles que a solución desta emerxencia de saúde pública nos incumbe a todos/as.

Neste sentido, instar á veciñanza de Carral a seguir as recomendacións das autoridades sanitarias da Xunta de Galicia e do Goberno de España que se realicen polos cauces oficiais, e a non deixarse influír por bulos ou falsas novas transmitidas polas redes sociais ou outros medios non fiables, e a evitar a súa diseminación.

En especial, lembrar:

a).-Que a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia aconsella empregar o número de teléfono gratuíto 900 400 116 para consultar dúbidas ou síntomas leves de coronavirus, e teléfono 061 só para emerxencias ou casos graves.

b).- Que o Ministerio de Sanidade do Goberno de España recomenda, para protexerse do COVID-19 e doutros virus respiratorios:

-Lavarse as mans con frecuencia.

-Ao tusir ou estornudar, cubrirse a boca e o nariz co codo flexionado.

-Evitar tocarse os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a súa transmisión.

-Usar pañuelos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e tiralos tras do seu uso.

-Evitar, no posible, o contacto cercano con outras persoas, particularmente se se presentan síntomas respiratorios, así coma a asistencia a lugares concorridos.

c).- Que o Concello de Carral  informará en  todo momento sobre canto poida interesar á veciñanza en relación co alcance das medidas adoptadas e as súas  posibles modificacións, e insistir en  que  todas estas medidas  son  de  carácter preventivo, e na importancia  de  manter en  todo momento a calma, actuando con mesura e responsabilidade nas nosas rutinas e hábitos.

10.- Este decreto entrará en vigor dende a súa emisión e manterá a súa vixencia até novo aviso, en función das directrices que emitan as autoridades sanitarias segundo a evolución da situación.

11.- Comunicar este decreto aos servizos municipais (que haberán de transmitilo, pola súa banda, aos diferentes prestadores dos servizos afectados), e publicalo na páxina web do Concello de Carral, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e difundilo mediante un bando entre a poboación do municipio.

 

2020-3-13 BANDO COVID 19 (web)

 

O Instituto Galego de Vivenda e Solo publica:

– DOG nº38 do mércores 26 de febreiro de 2020

AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDAS (MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, CONSERVACIÓN,…)

Máis información no Servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

AnuncioC3Q2-070220-0001_gl

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, publica:

Axudas a titulares de explotacións agrarias para paliar os danos do xabaril e tamén para previr os danos do xabaril e demais fauna silvestre (adquisición de pastores, cans, instalación de valados, etc.)

Prazo: 1 mes

Máis información no Servizo de Medio Ambiente do concello ou no teléfono 981670002

AnuncioG0532-201219-0002_gl AnuncioG0532-201219-0003_gl AnuncioG0532-231219-0006_gl AnuncioG0532-231219-0007_gl

A Consellería de Medio Rural, publica:

 

Axudas para investimentos nas explotacións agrícolas, a creación de empresas por agricultoras mozas e a creación de empresas para o desenvolvemento de explotacións.

 

Prazo: hasta o 28 de febreiro

Máis información no Servizo de Medio Ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

 

AnuncioG0426-201219-0002_gl

A Axencia Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), publica:

– DOG 15 do xoves 23 de xaneiro de 2020

Axudas a particulares para o uso de enerxías renovables mediante instalacións de biomasa, xeotermia, aerotermia e solar térmica

Máis información no servizo de medio ambiente do Concello ou no teléfono 981670002

 

AnuncioG0474-181219-0001_gl AnuncioG0474-181219-0002_gl AnuncioG0474-181219-0003_gl AnuncioG0474-181219-0004_gl AnuncioG0474-181219-0005_gl AnuncioG0474-181219-0006_gl AnuncioG0474-181219-0007_gl

 

Aos efectos do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administraciónes Públicas [na súa parte subsistente trala declaración coma contrario á orde constitucional de competencias efectuada pola Sentenza do Tribunal Constitucional Pleno do 18 de maio de 2018]  , sométese a consulta pública o texto da proposta de modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS, para que (segundo o establecido no artigo 82.2 da devandita Lei 39/2015) no prazo de DEZ DÍAS HÁBILES dende a publicación deste anuncio, efectuada o 23 de xaneiro de 2020, no portal web do Concello de Carral,  os suxeitos e as organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma se poidan pronunciar sobre:

a).- Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. (A adecuación da taxa á existencia actual dunhas pistas de pádel municipais cubertas )

b).-A necesidade e oportunidade da súa aprobación. (Acreditada no expediente).

c).-Os obxectivos da norma. (A axeitada regulación da taxa polo uso da devandita instalación municipal)

d).- As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Asemade, dáse audiencia á cidadanía afectada e recábanse cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

Os devanditos pronunciamentos ou achegas poderán facerse chegar ao Concello de Carral por escrito presentado na sede electrónica do Concello (  https://sede.carral.es  ) ou na oficina da Casa do Concello que presta asistencia para a presentación electrónica de documentos.

 

Carral, 23 de xaneiro de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

 

O expediente pódese consultar na seguinte ligazón:

Exposición pública web proxecto modificación ordenanza fiscal taxa uso instalacións deportivas e culturais