A Alcaldía do Concello de Carral, o día 01 de xuño de 2020, entre outros, ditou o seguinte decreto:

“DECRETO DA ALCALDÍA

ASUNTO: Novo prazo para presentación de solicitudes de axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2019/2020

EXPEDIENTE: 2020/G003/000235

 Logo de ver que no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 51, do 16 de marzo de 2020, se publicou  a convocatoria do Concello de Carral para axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2019/2020, en cuxas bases reguladoras se establecía coma prazo de presentación de solicitudes o de de quince días hábiles que se contarían dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS).

Logo de ver que a Disposición Adicional 3ª.1 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 estableceuLogo de ver que  que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Logo de ver que, en cumprimento do devandito precepto, o prazo para a presentación de solicitudes en relación coas referida convocatoria quedou interrompido, sen que puidese transcorrer ningún día del,  e indicouse que se fixaría de novo en canto fose posible legalmente., e que de todo iso se daría conta polos mesmos medios de publicidade establecidos nas respectivas bases reguladoras.

Logo de ver que o artigo 9 do “Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” establece que “Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

En uso das atribucións que me confere o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local , RESOLVO

 1).- Advocar, ao non estar prevista a realización de ningunha sesión da Xunta de Goberno Local nas actuais circunstancias, as miñas atribucións delegadas nese órgano mediante o meu decreto 315/2019, do 18 de xullo correspondentes á aprobación, disposición do gasto e recoñecemento das obrigas, dentro dos límites da atribución orixinaria da Alcaldía, e á aprobación das bases de subvencións e axudas convocadas polo Concello e resolución da súa concesión.

2).- Fixar, en función da previsión de posibilidades de atención presencial por parte do persoal do Concello para a presentación de solicitudes de axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2019/2020, un novo prazo  de quince días hábiles, dende o 08 de xuño de 2020 ata o 30 de xuño (incluido)

 3).- Publicar este decreto na páxina web do Concello (carral.es) e  no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (sen prexuízo de que o anuncio se poida inserir adicionalmente nos taboleiros de edictos dos diferentes edificios municipais).

Contra o contido deste decreto, que pon fin á vía administrativa (art.114.1.c) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas), poderá interpoñer os seguintes recursos:

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, perante o Señor Alcalde (art. 115 c) ROF), no prazo dun mes a partires do día seguinte ao que reciba esta notificación. (arts. 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas).

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, perante o órgano da Xurisdición Contencioso-Administrativa que indica a Lei 29/1988, de 13 de xullo e no prazo establecido nela.

CALQUERA OUTRO que vostede estime oportuno.

Carral, 01 de xuño de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

DECRETO 232-2020 Novo prazo para presentación de solicitudes de axudas estudo 2019-2020

A Alcaldía do Concello de Carral, o día 01 de xuño de 2020, entre outros, ditou o seguinte decreto:

 

DECRETO DA ALCALDÍA

ASUNTO: Novo termo para admisión de orixinais para o XXIII Concurso de Poesía Concello de Carral

EXPEDIENTE: 2020/G003/000234

 Logo de ver que no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 51, do 16 de marzo de 2020, se publicou  a convocatoria do Concello de Carral para o XXIII Premio de Poesía Concello de Carral, en cuxas bases reguladoras se establecía coma termo de admisión de orixinais o 3 de abril de 2020

Logo de ver que a Disposición Adicional 3ª.1 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 estableceuLogo de ver que  que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Logo de ver que, en cumprimento do devandito precepto, o termo para a presentación de solicitudes en relación coas referida convocatoria quedou suspendido, sen que puidese transcorrer ningún día do prazo establecido,  e indicouse que se fixaría de novo en canto fose posible legalmente., e que de todo iso se daría conta polos mesmos medios de publicidade establecidos nas respectivas bases reguladoras.

Logo de ver que o artigo 9 do “Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” establece que “Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.”

 En uso das atribucións que me confere o artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local ,

RESOLVO

 1).- Advocar, ao non estar prevista a realización de ningunha sesión da Xunta de Goberno Local nas actuais circunstancias, as miñas atribucións delegadas nese órgano mediante o meu decreto 315/2019, do 18 de xullo correspondentes á aprobación, disposición do gasto e recoñecemento das obrigas, dentro dos límites da atribución orixinaria da Alcaldía, e á aprobación das bases de subvencións e axudas convocadas polo Concello e resolución da súa concesión.

2).-Fixar coma novo prazo para a admisión de orixinais para o XXIII Concurso de Poesía “Concello de Carral” dende o 02 de xuño de 2020 até o 23 de xuño de 2020 (ambos incluídos).

 3).- A data do acto de entrega do premio farase pública cando o xurado elixa o autor ou autora gañador/a, e en función das medidas das autoridades sanitarias competentes, obrigadas segundo a evolución da crise sanitaria do COVID-19.

4).- Publicar este decreto na páxina web do Concello (carral.es) e  no Boletín Oficial da Provincia da Coruña”

Contra o contido deste decreto, que pon fin á vía administrativa (art.114.1.c) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas), poderá interpoñer os seguintes recursos:

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN, perante o Señor Alcalde (art. 115 c) ROF), no prazo dun mes a partires do día seguinte ao que reciba esta notificación. (arts. 112, 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas).

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, perante o órgano da Xurisdición Contencioso-Administrativa que indica a Lei 29/1988, de 13 de xullo e no prazo establecido nela.

CALQUERA OUTRO que vostede estime oportuno.

Carral, 01 de xuño de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

 

DECRETO 231-2020 Novo termo para admisión de orixinais para o XXIII Concurso de Poesía Concello de Carral

 

Por decreto da alcaldía nº 225/2020, do 28 de maio de 2020, aprobáronse as bases que rexerán a contratación de catro traballadores, oficiais de segunda (tres albaneis e un electricista)) para a cuadrilla de obras do Concello subvencionada pola Deputación da Coruña ao abeiro do Programa de Integración Laboral, PEL-CONCELLOS 2020.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada parcial (30 horas/semana), durante seis meses, suxeito as condicións das bases que rexen a contratación e a subvención da Excma. Deputación.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio no taboleiro e na web do Concello; isto é, ata o vindeiro 5 de xuño de 2020 inclusive.

Se as persoas interesadas desexan optar a máis dun posto deberán presentar unha instancia por cada un deles.

Para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse ao departamento de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a catorce horas a través do teléfono 981670002.

 

BASES OFICIAS SEGUNDA

 

No Diario Oficial de Galicia publicouse con data 19 de maio de
2020 o Decreto 72/2020, do 10 de febreiro, no que se convocan
eleccións ao Parlamento de Galicia para o domingo 12 de xullo
de 2020.

As listas electorais que se van empregar neste proceso
electoral permanecerán expostas ao público na oficina de
Estatística deste Concello desde o día 25 de maio ata o 1
de xuño, ambos incluídos, para posibles consultas e
reclamacións, en horario

De luns a venres De 9:00 a 14 horas

Tamén poderán facer as súas consultas nos teléfonos
981217439, 981217426, 901101900.

A consulta deberá ser formulada polo propio interesado,
previa identificación. O documento de identificación deberá ser
algún dos que, para o acto da votación indica o artigo 85.1 da
Lei Electoral: DNI, pasaporte ou permiso de conducir no que
apareza a fotografía do titular.

Carral, na data de sinatura electrónica que figura á marxe
O alcalde

Tamén se publica a listaxe das mesas electorais que actuarán en Carral nas devanditas eleccións ao parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020.

2020-5-25 Edicto exposición listas electorais Parlamento de Galicia 12-7-2020 web

 Escola Infantil Galiña Azul.

O LUNS 18 DE MAIO COMEZA O PRAZO DE SOLICITUDES DE ADMISION NA ESCOLA

O prazo de solicitudes de praza para a escola para nen@s de 0-3 anos comeza o luns 18 de maio durante 10 dias hábiles.

Teñen que levar copia e orixinal do libro de familia, certificado de empadronamento e xustificación laboral de ambos proxenitores.Ademais de cubrir os impresos.
As persoas que tiñan praza o ano pasado soamente teñen que entregar os impresos de solicitude

Débese intentar solicitar a través da sede electrónica. No caso de que haxa familias que non poden facelo, teñen que pedir cita no TELEFONO DA ESCOLA DE CARRAL 608530809.
Os impresos poden descargalos no doga ou na paxina do consorcio www.igualdadebenestar.org
Dende o Concello deixaremos impresos na entrada do concello a partir do luns as 9 da mañan para aquelas persoas que non poidan imprimilos.
#escolainfantil

IMPRESOS NO SEGUINTE ENLACE DO DOG
https://www.xunta.gal/…/202…/AnuncioG1342-280420-0001_gl.pdf

EDUCACION INFORMA….
📣📣📣📣IMPORTANTE!!
Dende mañan ata o dia 📣6 DE ABRIL se abre prazo para solicitar:
Axudas a alumnado que era beneficiario do comedor escolar

➡️➡️ ás familias do alumnado que posúe a condición de 🎯COMEDOR GRATUITO  e

do que por renda familiar resulta  🎯PAGADOR DE COMEDOR DA CANTIDADE DE  1 EURO nos centros educativos públicos non universitarios xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que imparten os niveis de ensinanza básica obrigatoria no segundo ciclo de educación infantil, en educación primaria e no ensino secundario obrigatorio.
Para solicitalos hai varias formas:
➡️➡️Por medios electrónicos: dni electronico, certificado electrónico ou solicitar o que se denomina Chave 365 que se pode solicitar presencialmente co DNI no centro de Saude de Carral ( a mellor hora son ás 11 ou a partir das 13 h porque hai menos xente)
➡️➡️➡️➡️As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos poderán solicitar que o equipo directivo do centro educativo en que se escolarizan as/os súas/seus fillas/os colaboren na formalización da solicitude. Para estes efectos, os centros con comedor escolar habilitarán un horario especifico que anunciarán ás familias.
➡️➡️➡️➡️ O Departamento de Educacion do Concello deCarral pon á vosa disposición o número directo 678338872 para realizar o trámite sempre que se teña a clave Chave365. 

Quen coñeza familias nesta situación é importante difundir esta información. A Xunta aboará as cantidades correspondentes ao comedor escolar durante a duración do estado  de alarma. As cantidades que se aboarán serán de 2.50 por dia lectivo para o alumnado que non pagaba nada e de 1,50 por dia lectivo para os que tiñan que pagar 1E

PAra máis información chamade a Educación do Concello 678338872 en horario de 8.00-15.00. RECORDADE 1 SEMANA DE PRAZO DENDE MARTES 31 DE MARZO ATA 6 DE ABRIL.

 📣📣👨‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👧‍👦👨‍👨‍👧‍👦👨‍👧‍👦👩‍👧‍👦Dende a Concelleria de Educación queremos facervos propostas para levar mellor estes días . Sempre co obxectivo de manter a vosa mente activa, fomentar a reflexión, a empatía(saber poñerse no que sinten os outros) e a resiliencia (agora que xa sabemos o que significa esta palabra tan “presente” na psicoloxía e á súa vez tan importante nas nosas vidas).
Xa que nos anuncian outros 15 días de confinamento💪💪..que estes días sexan entretidos e fomentemos quedar na casa que é o máis importante para superar esta situación.
➡️Propoñemos unha campaña #EUQUEDONACASA.
@s nen@s e moz@s, incluso conxunto de familias, empadroados en Carral que envien ao correo electrónico educacion@carral.es fotos con debuxos, frases ou ambos, facendo énfase a que hai que quedar na casa #euquedonacasa.
Os que o enviedes publicarémolos na páxina de facebook Educación Igualdade e Traballo, paxina oficial do concello de carral. Sería moi bonito (se queredes por suposto) que foran fotos do traballo realizado co nen@ ou coa familia se non tedes impedimento en que se publique a vosa foto na red social ou no panel informativo que temos na rúa.
Animádevos será moi divertido vernos a todos unidos por esta causa Carral queda na casa!!

La imagen puede contener: texto

 

Un grupo de profesorado realizou un recurso educativo en galego na web no seguinte enlace
http://aulasgalegas.org/aulas-galegas-o-proxecto/

“Aulas galegas é un portal educativo realizado por un colectivo de profesoras e profesores sen ánimo de lucro que cremos que ante a situación de illamento provocada polo coronavirus Covid-19 debemos ofrecerlle unha axuda educativa á sociedade.

Aulas galegas nace para axudar o alumnado, as familias e o resto de profesorado a atopar recursos e materiais educativos en galego.

A vocación deste portal educativo non é substituír as indicacións educativas que o profesorado lle faga ao seu alumnado no ensino regrado nin o papel das administracións educativas.

A nosa intención é ser unha fonte de recursos que sume no panorama educativo galego.

Para o alumnado e as súas familias publicaremos cada día material clasificado por nivel académico e materia para as etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria e Bacharelato. Compartiremos contidos educativos de elaboración propia feitos especificamente para esta iniciativa e tamén outros que xa existen e que paga a pena divulgar.

Para o profesorado imos crear unha sección organizada por departamentos didácticos onde se poidan atopar páxinas doutro profesorado galego desas materias.

Estamos na casa pero non estamos parados.

A educación en galego continúa”.

 

ANUNCIO

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 51, do 16 de marzo de 2020, publicáronse as convocatorias do Concello de Carral para as seguintes axudas ou premios:

-Axudas ao estudo do Concello de Carral para estudantes para o curso 2019/2020

 

-XXIII Premio de Poesía Concello de Carral

 

A Disposición Adicional 3ª.1 do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 establece que “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

 

En cumprimento do devandito precepto, os prazos e termos para a presentación de solicitudes en relación coas referidas convocatorias quedan respectivamente interrompidos e suspendidos e reanudaranse ou fixaranse de novo en canto sexa posible legalmente.

 

De todo isto dará conta no seu momento o Concello de Carral polos mesmos medios de publicidade establecidos nas respectivas bases reguladoras.

 

Carral, 18 de marzo de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

29965_2020-3-18 CONCELLO DE CARRAL-Anuncio interrupción prazos premio poesía e axudas estudo.doc

 

 

Logo de ditarse o meu decreto do 13 de marzo para a adopción de medidas do Concello de Carral en relación coa emerxencia de saúde pública causada polo virus COVID-19.

Logo de ver o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e, en especial, o establecido no seu artigo 7 con respecto á limitación da liberdade de circulación das persoas, a necesidade imperiosa de que as persoas permanezan nos seus domicilios, salvo algunha das causas excepcionais establecidas nese precepto, e o feito de que, pola súa disposición adicional terceira “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”.

Tendo en conta por todo iso que, neste momento de emerxencia de saúde se ha de primar a loita contra a propagación do COVID-19 sobre calquera outra consideración, sen prexuízo da prestación dos servizos públicos, sempre que sexa viable a por medios non presenciais.

Sendo por tanto necesario que o Concello de Carral adopte no seu territorio as medidas que, dentro do seu ámbito de competencias, contribúan no devandito senso e, en uso das atribucións que me confere o artigo 21.1.da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,

 

R E S O L V O

1.- Reiterar, até novo aviso,  as cancelacións e suspensións de actividades organizadas polo Concello de Carral  indicadas nos puntos 1 a 3 do meu decreto do 13 de marzo de 2020, o peche das instalación municipais indicadas no punto 4 de tal decreto e a suspensión de feiras/mercados organizadas polo Concello de Carral.

2.- Indicar á cidadanía que, até novo aviso, permanecerán pechados ao público a Casa do Concello, o Edificio Toñito Espiñeira (departamento de Servizos Sociais do Concello) e a Casa da Cultura:

Atenderase aos veciños por medios telefónicos e telemáticos, por medio de teletraballo:

Teléfono da Casa do Concello: 981 670 002

Correo electrónico: correo@carral.es

Sede electrónica:  http://sede.carral.es

Teléfono dos Servizos Sociais: 981 613 520

Correo electrónico: serviciossociales@carral.es

Teléfono da Casa da Cultura: 981 672 580

3.- A  Policía Local e o Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil prestarán os seus servizos de xeito ordinario, baixo as instrucións do Ministerio de Interior do Goberno de España.

4.-Todo o persoal municipal que non preste servizos dun modo presencial deberá prestalos polos medios de teletraballo organizados polo Concello, no seu horario ordinario, e estar dispoñible coa finalidade de prestar servizo ou reemplazar aos compañeiros cando fosen requiridos.

5.- Quedan suspendidas, ata que cambie a situación, as sesións ordinarias dos órganos colexiados municipais (Xunta de Goberno Local, Pleno da Corporación, Comisións Informativas).

6.- Este decreto entrará en vigor dende a súa emisión e manterá a súa vixencia até novo aviso, en función das directrices que emitan as autoridades sanitarias e demais competentes segundo a evolución da situación.

7.- Comunicar este decreto aos servizos municipais (que haberán de transmitilo, pola súa banda, aos diferentes prestadores dos servizos afectados), e publicalo na páxina web do Concello de Carral, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e difundilo  entre a poboación do municipio.

Carral, 16 de marzo de 2020

O ALCALDE

Francisco Javier Gestal Pose

 

DECRETO 112-2020 Medidas COVID19 (2º decreto)