AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIVOS SOCIAIS: ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR

Publícase a acta do tribunal cualificador, relativa á proba tipo test para a contratación dun/ha auxiliar administrativo/a para o departamento de Servizos Sociais realizada o mércores, 26 de xullo de 2023.

Coa publicación desta acta outórgaselles a todas as persoas interesadas un prazo de dous días hábiles para que poidan presentar as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas.

Consulta aquí a acta.