O 30 de setembro remata o prazo para solicitar o prazo pata solicitar o “Bono consolida economía social”. Código procedemento TR802L  https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220629/AnuncioG0656-150622-0003_es.html

 • Teñen o obxectivo de apoiar a consolidación de entidades de economía social e reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, incrementando a súa competitividade.
 • A quen se destina?: Sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego.
 • Que gastos son subvencionables?
  • Equipos informáticos.
  • Adquisición e desenvolvemento de software e páxinas web.
  • Marketing, comunicación e relanzamento comercial.
  • Mellora da eficiencia enerxética.
  • Adquisición de equipos.
  • Reforma do local de negocio.
  • Mobiliario
  • Obtención de certificacións de calidade.
  • Creación e desenvolvemento de imaxe corporativa da entidade.
  • Plan de protección de datos.
 • Cal é a contía da axuda?: Ata un 80% do custo total dos gastos subvencionables.

TR349F axudas a autonomos pola contratacion indefinida

Información da convocatoria premendo aquí.

Prazo: 24/05/2022 – 23/06/2022

Obxecto
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal. O procedemento de concesión destas subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva e quedará suxeito ao réxime de axudas de minimis

A quen vai dirixido?
As persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas.

Requisitos
Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, as persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos:

1. Comerciantes retallistas:
a) Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma, que non teñan a consideración de grande establecemento comercial segundo a normativa aplicable e que cumpran os requisitos establecidos legalmente para exercer a actividade. No caso de comerciantes que realicen a actividade comercial en liña, deberán ter o domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea no Regulamento da Unión Europea 651/2014 (DOUE 187, do 26 de xuño), teñan un número de empregados/as igual ou inferior a vinte (20), incluídas as persoas en situación de autoemprego.
c) Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante. No caso de que a actividade principal sexa unha actividade das epígrafes relacionadas no anexo III, deberá estar dado de alta nalgunha actividade comercial relacionada no anexo II.
d) Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

2. Obradoiros artesáns:
Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.
Non poderán ser beneficiarias destas axudas: as empresas en crise, conforme a definición prevista no artigo 2 número 18 do Regulamento (CE) nº 651/2014, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado (DOUE 26.6.2014, L 187/1), nin aquelas persoas que, tendo sido beneficiarias do procedemento CO300C, renunciasen ou perdesen o dereito ao cobramento da subvención no ano 2021.

Normativa
Ámbito Autonómico
Orde do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a transformación dixital e modernización do sector comercial e artesanal e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (DOG nº 98 do 23 de maio de 2022).

Ligazón a normativa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0596-020522-0008_gl.html

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD
ORDEN de 28 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa extraordinario de las personas trabajadoras autónomas y microempresas  con actividades especialmente paralizadas por la crisis de la COVID-19, financiadas  parcialmente con fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento TR760A)

Acceso á información premendo aquí

Publicadas as bases das axudas para paliar o impacto do incremento do custo do cumbustible.

A Deputación da Coruña publica no BOP as bases para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada

A Deputación da Coruña ven de publicar as bases reguladoras das axudas enmarcadas no Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte de mercadorías por estrada (MUR_COMB_SUBM/2022). As bases do programa poden consultarse no Boletín Oficial da Provincia nº 76 do 22 de abril de 2022.

O prazo de presentación de solicitudes das axudas iniciarase o día 28 de abril de 2022 ás 09:00 horas e ata o esgotamento do crédito orzamentario aprobado ou en todo caso ata o 28 de xuño de 2022 ás 14:00 horas.

A presentación será telemática a través da plataforma SUBTeL.

BASES

Subvencións para a realización de proxectos de mellora enerxética, destinadas a pemes e autónomos con actividade económica no campo do comercio, hostalaría, artístico-recreativa e outros servizos, dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, que cumpran cos requisitos e condicións establecidos no articulado desta resolución (código de procedemento IN417Z).

Axudas para a posta en marcha de casas do maior e a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B).

AXUDAS PARA AS INVERSIÓNS EN TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS – 2022 GALICIA