Después de que en el día de ayer, 15 de febrero de 2017, se reunisen los miembros del tribunal para valorar la documentación presentada por los candidatos admitidos definitivamente y posteriormente se procediese a la realización de la entrevista profesional, se publica la acta íntegra con la candidata propuesta para ocupar el puesto de técnico de museo y las puntuaciones finales.

acta tribunal

Dende a Biblioteca Municipal estase a organizar un club de lectura para todos os amantes dos libros e con gañas de compartir as súas vivencias literarias.Cartel - Club de Lectura 2017.

Os clubs de lectura presenciais consisten en grupos de persoas que se reúnen periodicamente para valorar e comentar libros que previamente foron escollidos coa axuda dun coordinador do club.

Para participar, so é necesario amar a lectura e ter interese en compartir opinións e puntos de vista. Os libros recomendados proporciónaos a propia biblioteca.

As xuntanzas serán en principio os mércores, cada dúas semanas en horario de 19:00 a 20:30 horas, e a inscrición está aberta para todos os lectores maiores de 15 anos.

Os interesados poderán anotarse na Biblioteca Pública Municipal da Casa da Cultura ou chamando ó teléfono 981 672 580. A data de comezo será o vindeiro 8 de marzo.

Desde la Biblioteca Municipal se está organizando un club de lectura para todos los amantes de los libros y con ganas de compartir sus vivencias literarias.Cartel - Club de Lectura 2017.

Los clubes de lectura presenciales consisten en grupos de personas que se reúnen periódicamente para valorar y comentar libros que previamente fueron escogidos con la ayuda de un coordinador del club.

Para participar, sólo es necesario amar la lectura y tener interés en compartir opiniones y puntos de vista. Los libros recomendados los proporciona la propia biblioteca.

Las reuniones serán en principio los miércoles, cada dos semanas en horario de 19:00 a 20:30 horas, y la inscripción está abierta para todos los lectores mayores de 15 años.

Los interesados podrán anotarse en la Biblioteca Pública Municipal de la Casa de la Cultura o llamando al teléfono 981 672 580. La fecha de comienzo será el próximo 8 de marzo.

Achégase a este anuncio decreto da acaldía do nove de febreiro de 2017 coa relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para o posto de técnico de museo así como o día, o lugar e a hora da fase de entrevista persoal.

DECRETO 36-2017 SELECCION TECNICO-A MUSEO ADMITIDOS-EXCLUIDOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA

Se adjunta e este anuncio decreto de la acaldía del nueve de febrero de dos mil diecisiete con la relación de candidatos/as admitidos/as definitivamente para el puesto de técnico de museo además del día, el lugar y la hora de la fase de entrevista persoal.

DECRETO 36-2017 SELECCION TECNICO-A MUSEO ADMITIDOS-EXCLUIDOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA

O proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado pola Axencia Nacional Española do Programa Erasmus+: Xuventude en Acción (Instituto da Xuventude – Injuve), despois de que o Concello de Carral recibise o ano pasado a acreditación como organización de envío, acollida e coordinadora de proxectos para a xuventude dentro do Servizo de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» é un proxecto europeo cofinanciado polo programa ERASMUS+ 2014-2020, que ten como principal obxectivo ofrecer á xente nova de Carral e doutro país da Unión Europea, neste caso Italia, unha oportunidade de mobilidade que mellore as súas competencias pre-laborais – como iniciativa, creatividade, responsabilidade, traballo en equipo, comunicación ou competencias lingüísticas – a través da aprendizaxe non formal e informal, e que poña á vez en práctica determinados valores – como a solidariedade, a cooperación, a empatía ou a creación de redes— o coñecemento doutros ambientes de traballo e a adquisición de competencias técnicas. Trátase dunha experiencia de participación activa na vida das administracións e na vida destas comunidades locais de acollida, que se pretende que reverta positivamente nelas e fomente o voluntariado local e europeo.

Imaxe nova 1 páx web

O tempo de voluntariado do proxecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente polo programa ERASMUS+, ten unha duración de 6 meses. Está promovido polo Concello de Carral en colaboración con outro municipio europeo, o de Prato (Toscana, Italia). Así un mozo ou moza de Carral realizará o Servicio de Voluntariado Europeo nesta rexión italiana, entre abril e outubro, e dous mozos ou mozas italianos/as no noso concello entre marzo e agosto.

Se tes entre 18 e 30 anos, e estas interesado en realizar o Servizo de Voluntariado Europeo no país italiano infórmate na OMIX. No proceso de selección darase prioridade a aqueles mozos e mozas que formen parte de colectivos en risco de exclusión social, ou ben que estean en situación de inactividade e que posúan menos oportunidades para acceder á formación ou ao mundo laboral.

Se precisas máis información podes pasarte pola OMIX (1º andar da Casa da Cultura) ou chamar ó teléfono 981.672.580

El proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!» acaba de ser aprobado por la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+: Juventud en Acción (Instituto de la Juventud – Injuve), después de que el Ayuntamiento de Carral recibiese el año pasado la acreditación como organización de envío, acogida y coordinadora de proyectos para la juventud dentro del Servicio de Voluntariado Europeo.

«EVS Carral: Enjoy Volunteering!» es un proyecto europeo cofinanciado por el programa ERASMUS+ 2014-2020, que tiene como principal objetivo ofrecer a la gente joven de Carral y de otro país de la Unión Europea, en este caso Italia, una oportunidad de movilidad que mejore sus competencias pre-laborales – como iniciativa, creatividad, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación o competencias lingüísticas – a través del aprendizaje no formal e informal, y que ponga a la vez en práctica determinados valores – como la solidaridad, la cooperación, la empatía o la creación de redes— y el conocimiento de otros ambientes de trabajo y la adquisición de competencias técnicas. Se trata de una experiencia de participación activa en la vida de las administraciones y en la vida de estas comunidades locales de acogida, que se pretende que revierta positivamente en ellas y fomente el voluntariado local y europeo.

Imaxe nova 1 páx web

El tiempo de voluntariado del proyecto «EVS Carral: Enjoy Volunteering!», financiado totalmente por el programa ERASMUS+, tiene una duración de 6 meses. Está promovido por el Ayuntamiento de Carral en colaboración con otro municipio europeo, el de Prato (Toscana, Italia). Así un o una joven de Carral realizará el Servicio de Voluntariado Europeo en esta región italiana, entre abril y octubre, y dos jóvenes italianos/as en nuestro ayuntamiento entre marzo y agosto.

Se tienes entre 18 y 30 años, y estás interesado/a en realizar el Servicio de Voluntariado Europeo en el país italiano, infórmate en la OMIX. En el proceso de selección se dará prioridad a aquellos/as jóvenes que formen parte de colectivos en riesgo de exclusión social, o bien que estén en situación de inactividad e que tengan menos oportunidades para acceder a la formación o al mundo laboral.

Si necesitas mas información puedes pasarte por la OMIX (1ª planta de la Casa de la Cultura) o llamar al teléfono 981.672.580

Achégase a este anuncio decreto da acaldía do 27 de xaneiro de 2017 coa relación de candidatos/as admitidos/as e excluídos/as provisionalmente para o posto de técnico de museo.

Concédeselles un prazo de cinco días naturais, a contar dende a publicación deste anuncio na web e no taboleiro do Concello, para posibles reclamacións.

ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PROVISIONALMENTE20170130131128