Se publica anuncio del tribunal de selección de personal con la propuesta al Sr. alcalde del aspirante con mayor puntuación.

Se les concede a todos los interesados un plazo de dos días hábiles para reclamaciones o alegaciones.

ACTA TRIBUNAL OFICIAL

Con data do 31 de maio de 2017 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos definitivos así como nomear ao tribunal para o procedemento de selección e fixar o día, o lugar e a data da entrevista profesional recollida no punto 5.3 das bases que rexen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con data do 31 de maio de 2017 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos definitivos así como nomear ao tribunal para o procedemento de selección e fixar o día, o lugar e a data da entrevista profesional recollida no punto 5.3 das bases que rexen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con fecha del 31 de mayo de 2017 se resolvió aprobar la lista de admitidos definitivos así como nombrar al tribunal para el procedimiento de selección y fijar el dia, el lugar y la fecha de la entrevista profesional recogida en el punto 5.3 de las bases que rigen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con fecha del 31 de mayo de 2017 se resolvió aprobar la lista de admitidos definitivos así como nombrar al tribunal para el procedimiento de selección y fijar el dia, el lugar y la fecha de la entrevista profesional recogida en el punto 5.3 de las bases que rigen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia deberase solicitar autorización previa do Concello para a realización de fogueiras na festividade de San Xoán.

De acuerdo con la Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia se deberá solicitar autorización previa del Concello para la realización de hogueras en la festividad de San Juan.

Por decreto da alcaldía do 16 de maio de 2017 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de dous peóns, albaneis, para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abiero do Programa de integración laboral 2017.

Trataríase de dous contratos de obra ou servizo determinado, a xornada completa, un por un período de catro meses e outro dende xuño ata o 31 de decembro de 2017.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na web do Concello, é dicir, ata o vindeiro 25 de maio, incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a dúas.

PEÓNS

Por decreto da alcaldía do 16 de maio de 2017 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de un oficial de primeira, albanel, para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abiero do Programa de integración laboral 2017.

Trataríase dun contrato de obra ou servizo determinado, a xornada completa, ata o 31 de decembro de 2017.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na web do Concello, é dicir, ata o vindeiro 25 de maio, incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a dúas.

OFICIAL DE PRIMEIRA

Por decreto de la alcaldía del 16 de mayo de 2017 se aprobaron las bases que regirán la contratación de dos peones, albañiles, para la cuadrilla de obras y servicios mínimos municipales subvencionada por la Diputación de La Coruña al amparo del Programa de integración laboral 2017.

Se trataría de dos contratos de obra o servicio determinado, a jornada completa, uno por un período de cuatro meses y otro desde junio hasta el 31 de diciembre de 2017.

El plazo para la presentación de instancias será de cinco días hábiles desde la publicación de este anuncio en la web del Concello, es decir, hasta el próximo 25 de mayo, incluido.

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al servicio de Personal del Concello de Carral en horario de nueve a catorce horas.

PEÓNS