Publícase anuncio do triubnal de selección de persoal coa proposta ao Sr. alcalde do aspirante con maior puntuación.

Confíreselles a todos os interesados un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou alegacións.

ACTA TRIBUNAL OFICIAL

Se publica anuncio del tribunal de selección de personal con la propuesta al Sr. alcalde de los dos aspirantes con mayor puntuación para los puestos de peones de obras.

Se les concede a todos los interesados un plazo de dos dias hábiles para reclamaciones o alegaciones.

ACTA TRIBUNAL PEÓN

Se publica anuncio del tribunal de selección de personal con la propuesta al Sr. alcalde del aspirante con mayor puntuación.

Se les concede a todos los interesados un plazo de dos días hábiles para reclamaciones o alegaciones.

ACTA TRIBUNAL OFICIAL

Con data do 31 de maio de 2017 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos definitivos así como nomear ao tribunal para o procedemento de selección e fixar o día, o lugar e a data da entrevista profesional recollida no punto 5.3 das bases que rexen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con data do 31 de maio de 2017 resolveuse aprobar a listaxe de admitidos definitivos así como nomear ao tribunal para o procedemento de selección e fixar o día, o lugar e a data da entrevista profesional recollida no punto 5.3 das bases que rexen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con fecha del 31 de mayo de 2017 se resolvió aprobar la lista de admitidos definitivos así como nombrar al tribunal para el procedimiento de selección y fijar el dia, el lugar y la fecha de la entrevista profesional recogida en el punto 5.3 de las bases que rigen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

Con fecha del 31 de mayo de 2017 se resolvió aprobar la lista de admitidos definitivos así como nombrar al tribunal para el procedimiento de selección y fijar el dia, el lugar y la fecha de la entrevista profesional recogida en el punto 5.3 de las bases que rigen esta contratación.

ADMITIDOS E ENTREVISTA PERSOAL

De acordo coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia deberase solicitar autorización previa do Concello para a realización de fogueiras na festividade de San Xoán.

De acuerdo con la Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia se deberá solicitar autorización previa del Concello para la realización de hogueras en la festividad de San Juan.

Por decreto da alcaldía do 16 de maio de 2017 aprobáronse as bases que rexerán a contratación de dous peóns, albaneis, para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais subvencionada pola Deputación da Coruña ao abiero do Programa de integración laboral 2017.

Trataríase de dous contratos de obra ou servizo determinado, a xornada completa, un por un período de catro meses e outro dende xuño ata o 31 de decembro de 2017.

O prazo para a presentación de instancias será de cinco días hábiles dende a publicación deste anuncio na web do Concello, é dicir, ata o vindeiro 25 de maio, incluído.

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse ao servizo de Persoal do Concello de Carral en horario de nove a dúas.

PEÓNS